Update bộ trang bị Thần và trang bị sau cấp 90

Hướng dẫn nâng cấp bộ trang bị sau cấp 90 và trang bị "Thần"

NÂNG CẤP BỘ TRANG BỊ 90+

Yêu cầu:

 • Nhân vật đạt đủ cấp độ yêu cầu của trang bị sau khi nâng cấp mới có thể đeo trang bị (Cân nhắc trước khi nâng cấp)
 • Trang bị Tím và đã tăng cấp đạt cấp độ tối thiểu là 70

Nguyên liệu:

 • Đá tăng cấp:  có thể nhận được thông qua giao diện Chế tạo > Rèn > Nguyên Liệu
 • Đá tăng cấp:  có thể nhận được thông qua giao diện Chế tạo > Rèn > Nguyên Liệu
 • Huyền Thiên Thạch: Đối với vũ khí và phòng cụ
 • Phù Tăng cấp: đảm bảo không bị tụt cấp cường hóa, tinh luyện và tẩy luyện khi tăng cấp

Hướng dẫn:

Tại giao diện Rèn  lựa chọn Tăng cấp và đặt trang bị cần tăng cấp vào khung tăng cấp

 

TINH LUYỆN BỘ TRANG BỊ THẦN

Giới thiệu & lưu ý:

 • Bộ trang bị Thần thoại (Thần) có màu Cam và chỉ số được tăng lên cực mạnh so với trang bị thông thường
 • Chỉ có trang bị sau cấp 90 mới có thể nâng cấp lên thành trang bị Thần
 • Chỉ số trang bị Thần được cộng dồn cùng trang bị Chân tạo thành trang bị Chân -Thần cực mạnh

Nguyên liệu

 • Huyền Thiết:  có thể nhận được thông qua giao diện Chế tạo > Rèn > Nguyên Liệu
 • Cam Thủy Tinh:  có thể ghép từ Tử Thủy Tinh tại giao diện Chế tạo > Rèn > Nguyên Liệu

Hướng dẫn:

Tại giao diện Rèn  lựa chọn Tinh Luyện và đặt trang bị cần tăng cấp vào khung tăng cấp

Tố Nhi Kính Bút,